פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
מרץ 3, 2009
זכאות לשיקום מקצועי
מרץ 3, 2009
הצג הכל

קצבת נכות ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאזרחי מדינת ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה, לאחר שנקבע שהאדם נכה או נפגעה יכולתו להשתכר מעל רמה מסוימת.

כדי לקבל קצבת נכות חודשית, יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים, ולהגיש תביעה לקצבה על גבי טופס מתאים, שיינתן לפונה במקום. אל הטופס יש לצרף מסמכים שונים (רפואיים, תלושי שכר, שומות לעצמאים וכו').

המוסד לביטוח לאומי מציין במפורש, כי בדיקת הזכאות אורכת זמן ממושך למדי, וכן יש לקחת בחשבון, שהפונה יוזמן לבדיקה רפואית במוסד.

את הנכות הרפואית ואת דרגתה קובע רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי, לאחר שהמבוטח נבדק בדיקות רפואיות, והמציא מסמכים רפואיים, בהתאם לדרישת המוסד. ערעור על החלטת הרופא בדבר הנכות הרפואית יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים – בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה הכתובה על ההחלטה. ועדה רפואית לעררים תדון בנושא ותקבע את אחוזי הנכות. החלטותיה הן סופיות, ואפשר לערער רק על נושאים חוקיים הקשורים להחלטה, וזאת – לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההחלטה הכתובה של הוועדה.

את דרגת אי-הכושר להשתכר קובע פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי, לאחר שהתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד. בקביעת דרגת אי-הכושר להשתכר מתחשבים בהשפעות הליקוי על כושר העבודה, על היכולת לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש וכו'. יצויין, כי אובדן כושר נמוך מ-50% אינו מזכה בקצבה.

על החלטות פקיד התביעות אפשר לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של פקיד התביעות.

מי שאכן יוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נכה" או כמי שנפגעה יכולת ההשתכרות שלו בהתאם לנהלים, יהיה זכאי לקבל לחשבון הבנק שלו קצבת נכות חודשית – חלקית או מלאה, בהתאם לדרגת הנכות ודרגת אי-הכושר להשתכר.

לאתר "ביטוח לאומי"