פבר 9, 2011

קיצבאות והטבות לילד נכה


גמלה לילד נכה משולמת לילדים בגילאים שבין 91 ימים ל-18 שנים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות בזולת. לילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, ולילדים עם תסמונת דאון תשולם הגמלה מיום הלידה. ילד הזכאי לגמלה בגין יותר מליקוי אחד, תשולם לו הגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה ביותר. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת.


לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התשע"ה (2010)

מי זכאי

ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור (בגיל91 ימים עד 3 שנים)
ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת (בגיל 91 ימים עד 18 שנים), עקב פיגור בינוני, מחלות קשות והפרעות נפשיות קשות.
ילד התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו (בגיל 3 עד 18 שנים).
ילד שיש לו ליקוי מיוחד: ליקוי שמיעה (מיום הלידה עד 18 שנים), תסמונת דאון (מיום הלידה עד 18 שנים), ליקוי ראייה (מגיל 91 ימים עד 18 שנים), אוטיזם ודומיהם (מגיל 91 ימים עד 18 שנים).
ילד הזקוק לסיוע בתקשורת (מגיל 3) בשל העדר מוחלט של תקשורת מילולית.
ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד (בגיל 91 ימים עד 18 שנים)
תנאי זכאות
א. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל.
ב. הילד נמצא בישראל.
ג. הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד.
ד. הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
אופן הגשת התביעה
את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא עם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל. התביעה תוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד,בטופס תביעת גמלת לילד נכה.

הגשת תביעה חוזרת

ניתן להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה או בעבור ילד המקבל גמלה חלקית, וזאת לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחייה או ממועד ההודעה על הגמלה.
התובע יוכל לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן, ובלבד שימציא אישור רפואי על החמרה במצב הילד.
המוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה רק לאחר שעברו 6 חודשים מיום שנדחתה התביעה לגמלה או מיום שנקבע שיעורה. אולם, אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, לדעת רופא המוסד נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.

תקופת הזכאות

גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה. אולם המוסד רשאי לשלם גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, אם על-פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו התנאים המזכים בגמלה.

ואלה הכללים לתשלום רטרואקטיבי:

ערעור על החלטת המוסד

ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

  • לא אושרה גמלה.
  • אושרה גמלה חלקית.
  • אושרה גמלה לתקופה זמנית
  • לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.


ערעור לבית הדין לעבודה אפשר להגיש אם התביעה נדחתה בגלל שאלות חוק בלבד.

טיפ בנושא ילד נכה

הזכאות לגמלה לילד נכה ושיעוריה אינם לצמיתות והם ייבדקו מעת לעת.

שיעורי הגמלה

גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי.
סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד העומדת כיום על 2,065 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה בשיעור 351 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

 לידיעה המקורית ולמידע נוסף לחצו כאן

המוסד לביטוח לאומי